10 Kyu

rött bälte

Uppförande Dogi och obi förfarande
Uppställning
Seiza och rei
Dojo kun
Tachiwaza Heisoku dachi
Mosobu dachi
Soto haji dachi
Shizen dachi heiko
Naifhanchin dachi
Shiko dachi
Kiba dachi
Kihon Heiko dachi chudan zuki
Heiko dachi chudan keri
Kihon no kata Hiji uchi go ho
Teichi no kihon
Ido kihon
Aite o totte no kihon
Kata
Bunkai
Kumite Chudan kumite
Övrigt Shomen shiko dachi chudan zuki

 

Annonser