3 Kyu – 1 Kyu

3 kyu2_kyu1kyu

Tachiwaza Sanchin-dachi
Teichi no kihon Ura uchi
Kentsui uke
Chudan junzuki
Kakete
Tsukiage chudan
Shotei uke
Yoko shuto uchi
Furi uchi
Jodan uchiuke
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kihon no kata Hiji uchi goho
Kihon no kata ichi
 Kata Jyutte
Bassaidai
Seienchin
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Jyutte no bunkai ni ban
Jyutte no bunkai san ban
 Kumite Sanbon kumite
Annonser