9-6 Kyu

vitgultbalte8 kyu7 kyu6_kyu

Tachiwaza Zen kutsu dachi
Teichi no kihon Gedan harai uke
Chudan yoko uke
Jodan age uke
Chudan mae geri
Chudan jun zuki
Jodan jun zuki
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kihon no kata Hiji uchi goho
Kihon no kata ichi
Kata Jyutte
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Kumite Chudan kumite
Annonser