1 Dan

1 dan(1)

Kihon Renzoku ido kihon ichi ban
Renzoku ido kihon ni ban
Renzoku ido kihon san ban
Kata Jyutte
Bassaidai
Seienchin
Seipai
Bunkai Seipai no bunkai ichi ban
Kumite Sanbon kumite
Annonser