Sub 1 Dan

sub svart

Tachiwaza Naifhanchin-dachi
Shiko-dachi
Teichi no kihon Kentsui uchi otoshi
Yodan yoko uke
Sokumen sokuto geri
Chudan jun zuki
Yodan kensui uchi
Shuto gedan harai uke
Chudan haito uchi
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kata Jyutte
Bassaidai
Seienchin
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Jyutte no bunkai ni ban
Jyutte no bunkai san ban
Jyutte no bunkai yon ban
Kumite Sanbon kumite
Annonser