10-9 Kyu

10 kyu(1)

Tachiwaza Heisoku dachi
Mosobu dachi
Soto haji dachi
Shizen dachi heiko
Naifhanchin dachi
Shiko dachi
Kiba dachi
Kihon Heiko dachi chudan zuki
Heiko dachi chudan keri
Kihon no kata Hiji uchi go ho
Teichi no kihon
Ido kihon
Aite o totte no kihon
Kata
Bunkai
Kumite Sanbon kumite
Övrigt Shomen shiko-dachi chudan zuki
Kokyu
Dojo kun
Dojo regler
Seiza, Mokuso och Rei

 

Annonser