2 Kyu

2 kyu

Tachiwaza Sanchin dachi
Teichi no kihon Ura uchi
Kentsui uchi
Chudan junzuki
Kakete
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kata Jyutte
Bassai dai
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Jyutte no bunkai ni ban
Jyutte no bunkai san ban
Kumite Sanbon kumite
Annonser