5-3 Kyu

5 kyu4_kyu3 kyu

Tachiwaza Nekoashi-dachi
Teichi no kihon Shuto gedan harai uke
Kakete
Chudan shuto harai uke
Chudan mae geri
Chudan jun zuki
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kata Jyutte
Bassai dai
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Jyutte no bunkai ni ban
Kumite Sanbon kumite
Annonser