8-6 Kyu

8 kyu7 kyu6_kyu

Tachiwaza Zenkutsu-dachi
Teichi no kihon Gedan harai uke
Chudan yoko uke
Yodan age uke
Chudan maegeri
Chudan jun zuki
Yodan jun zuki
Ido Kihon Ja
Aite o totte no kihon Ja
Kihon no kata Hiji uchi go ho
Kata Jyutte
Bunkai Jyutte no bunkai ichi ban
Kumite Chudan kumite
Annonser